Di­ni­mi­zin əmr et­di­yi xü­su­si ge­yim for­ma­sı var­mı?

0
68

Bə­ri baş­dan de­yək ki, is­tər qa­dın­lar, is­tər də ki­şi­lər üçün di­ni­miz xü­su­si ge­yim for­ma­sı əmr et­mə­yib. Sa­də­cə ola­raq qa­dın­lar və ki­şi­lər üçün öl­çü­lər mü­əy­yən edi­lib ki, o öl­çü­lə­rə əməl et­mək əmr olu­nub.

Ge­yim­lər fə­sil­lə­rə gö­rə də­yiş­di­yi ki­mi, coğ­ra­fi­ya­la­ra, mə­də­niy­yət­lə­rə və iq­lim­lə­rə gö­rə də də­yi­şir. Tə­bii ki, is­ti coğ­ra­fi­ya­da ya­şa­yan­lar da­ha na­zik ge­yim­lər gey­mə­li­dir­lər. An­caq ge­yim o qə­dər na­zik ol­ma­ma­lı­dır ki, in­sa­nın bə­də­ni onun içə­ri­sin­də gö­rün­sün. So­yuq öl­kə­lər­də ya­şa­yan­la­rın isə qa­lın par­ça­lar­dan, hey­van də­ri­lə­rin­dən ha­zır­lan­mış pal­tar­lar gey­mə­lə­ri tə­bi­i­dir.

Ge­yim mə­sə­lə­sin­də diq­qət edil­mə­li baş­qa bir mə­sə­lə isə pal­ta­rın dar və ya uzun-qı­sa ol­ma­sı­dır. İs­tər qa­dın ol­sun, is­tər ki­şi, bə­də­nin ciz­gi­lə­ri­ni hiss et­di­rən dar ge­yim­lər gey­mək doğ­ru de­yil. Bu mə­sə­lə­yə tək­cə di­ni ba­xım­dan yox, psi­xo­lo­ji ba­xım­dan ya­na­şan­da da bu qə­na­ə­tə gəl­mək müm­kün­dür. Dar ge­yi­min baş­qa bir cə­hə­ti isə sağ­lam­lı­ğı­mız­la bağ­lı­dır.

Ge­yim həm də in­sa­nın zöv­qü­nü, es­te­tik dün­ya­gö­rü­şü­nü ifa­də edən bir va­si­tə­dir. Gö­zəl gö­rün­mək, baş­qa­la­rı­na xoş tə­sir ba­ğış­la­maq Uca Pey­ğəm­bə­ri­mi­zin (s.ə.s.) töv­si­yə­si­dir.

Ge­yim­də tə­miz­li­yə diq­qət ye­tir­mək la­zım­dır. Diq­qət ye­tir­mək la­zım­dır ki, pal­ta­rı­mız hər cür çir­kab­dan, nə­ca­sət­dən uzaq ol­sun. Pey­ğəm­bə­ri­mi­zin (s.ə.s.) çox uzun ge­yin­mə­yi qa­da­ğan et­mə­si­nin bir hik­mə­ti də gö­rü­nür bu­nun­la bağ­lı­dır. Şal­va­rın ba­la­ğı yer­lə sü­rü­nür­sə, əl­bət­tə ki, ona çir­kab da bu­la­şa­caq, nə­ca­sət də.

Ge­yim mə­sə­lə­sin­də bir də onu xa­tır­lat­maq is­tə­yi­rik ki, ki­şi cin­si­nə ipək pal­tar gey­mək di­ni­mi­zə gö­rə ha­ram­dır…