Məlum oldu səhvim Qarabağımda!

8
46
Davud Mustafayev
Müəllif, həmyerlimiz Davud Mustafayev

Qarabağımda

Gəl məni tərpətmə, ləngərim ağır,

Sinəmə vurulan çəngəlim ağır,

Ölüm çarpışmalı səngərim ağır,

Etmədim dərdimə çarə çağında,

Göründü bu səhvim Qarabağımda!

***

Neftimiz cəbhəyə! Sayıldım ki, mən,

Çox vaxtsız, o zaman ayıldım ki, mən,

Dost deyən düşmənlər solum, sağımda

Bilindi bu səhvim Qarabağımda!

***

Yaman aldandıq biz şirin dillərə,

Döndük əl çalana, dəf, təbillərə,

“Qandal ayaqlara, qıfıl dillərə”,

Vuruldu ömrümün BAŞ sınağında,

Məlum oldu səhvim Qarabağımda!

***

Məsləklər, inamlar belə satıldı,

Abır-ismətimiz çölə atıldı,

Gözümüz önündə elə qatıldı,

Aqu, zəhər oldu balım, yağım da,

Övladı qırılan Qarabağımda!

Tapdaq şəhid olan Qarabağımda!

Davud Mustafayev. Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətinin Sterejevoy şəhərindən.

Qarabağ müharibesi
 

8 ŞƏRH

 1. ЕЛЭ ШЕЙЛЭР ВАР КИ, ГЫСА МУДДЭТЭ, ОНУЛА БИР ОЛСАН ДОЙА БИЛЭРСЭН… АТА, АНА, ОВЛАД, УРЭК СИРРИНИ, АЛЛАhА ЭМАНЭТ ГОЙА БИЛЭРСЭН!…

 2. КАШ АНАМ ОЛАЙДЫ, ЛАЙЛА ЧАЛАЙДЫ , БАШ ГОЮБ ЯТАЙДЫМ ДИЗИНИН УСТЭ… КИМ ДЕЙЭ БИЛЭРДИ КУНАhЫН СЭНИН, ЧАТМА ГАШЛАРЫНДЫР КОЗУНУН УСТЭ?!
  ЙАМАН КОЗЭЛ ИДИ АНАЛЫ ДУНЙАМ, БУТУН АЛЭМЛЭРДЭН ЭВВЭЛ, ЭЗЭЛДИ… ЭРШДЭН КУРША КИМИ БУТУН АЛЭМЛЭР, АНАМЛЫЙДЫ ДЕЙЭ БЕЛЭ КОЗЭЛДИ…

 3. КАШ АНАМ ОЛАЙДЫ, ЛАЙЛА ЧАЛАЙДЫ , БАШ ГОЮБ ЯТАЙДЫМ ДИЗИНИН УСТЭ… КИМ ДЕЙЭ БИЛЭРДИ КУНАhЫН СЭНИН, ЧАТМА ГАШЛАРЫНДЫР КОЗУНУН УСТЭ?!
  ЙАМАН КОЗЭЛ ИДИ АНАЛЫ ДУНЙАМ, БУТУН АЛЭМЛЭРДЭН ЭВВЭЛ, ЭЗЭЛДИ… ЭРШДЭН КУРША КИМИ БУТУН АЛЭМЛЭР, АНАМЛЫЙДЫ ДЕЙЭ БЕЛЭ КОЗЭЛДИ…
  Сэн кетдин мин арзум галды йарыда, Ким мэни сэнин тэк гана, йарыда, Йаман аглар гойдун досту, йары да, Галмысан сагалмаз йарамызда сэн… Даима йашарсан арамызда сэн! Хэйалым, арзумда, дилэйимдэсэн, Ана, сэни севэн урэйимдэсэн!
  Ойрэтдин достлугу мэнэ мэрдлэрнэн, Саваша кир дедин мейданкэрдлэрнэн, Кеч билдим, койлэрдэн кэлэн дэрдлэрнэн, Кечилмэз сэддсэнмиш арамызда сэн! Даим урэк адлы йарамызда сэн! Хэйалым, арзумда, дилэйимдэсэн, Ана, сэни севэн урэйимдэсэн!
  Бойутмусэн бизи мэшэггэт илэ, Наз немэт ичиндэ, мин лэззэт илэ, Кор нечэ севмисэн мэhэббэт илэ, Мин йол сойлэнсэн дэ гарамызда сэн… Даима йашарсан арамызда сэн! Хэйалым, арзумда, дилэйимдэсэн, Ана, сэни севэн урэйимдэсэн!
  Шир кучу демишдин билэймэ кэлсин, Бэрэкэт дузума, чорэймэ кэлсин, Дейэрдин ай бала урэйимэ кэлсин, Бир агры олсайды hарамызда сэн… Даима йашарсан арамызда сэн! Хэйалым, арзумда, дилэйимдэсэн, Ана, сэни севэн урэйимдэсэн!
  Сэнин мэhэббэтин зэманэт бизэ, Вермисэн дэйанэт, мэтанэт бизэ, Мин бэнзэр гоймусан эманэт бизэ, Бизим корпэ чийэр парамызда сэн! Даима йашарсан арамызда сэн! Хэйалым, арзумда, дилэйимдэсэн, Ана, сэни севэн урэйимдэсэн!
  …ЙАМАН КОЗЭЛ ИДИ АНАЛЫ ДУНЙАМ, БУТУН АЛЭМЛЭРДЭН ЭВВЭЛ, ЭЗЭЛДИ… ЭРШДЭН КУРША КИМИ БУТУН АЛЭМЛЭР, АНАМЛЫЙДЫ ДЕЙЭ БЕЛЭ КОЗЭЛДИ…

 4. НЭ ГЭДЭР ОТУШУБ, КЕЧСЭ ДЭ ЗАМАН,
  НЭ ОМУР, НЭ ДЭ КИ БЭХТ ВЕРДИ АМАН,
  ХОШ ХЭЯЛА ДОНДУ КЭНЧЛИЙИМ, ЧАНАН,
  БУТУН ВАРЛЫГЫМЛА ЙЕТМЭЙИМ КЭЛИР,
  ЙАМАН ВЭТЭНИМЭ КЕТМЭЙИМ КЭЛИР!

  ВЭТЭН hЭСРЭТИДИР ИЧИМДЭ ЙАНАН
  БУТУН АТЭШЛЭРДЭН БУ АТЭШ ЙАМАН,
  СЭН ДЕМЭ ЕШГИМ ДЭ, СЕВКИМ ДЭ ЙАЛАН,
  ДЭРДЛИ БУЛБУЛ КИМИ ОТМЭЙИМ КЭЛИР,
  ЙАМАН ВЭТЭНИМЭ КЕТМЭЙИМ КЭЛИР!

 5. ХОШ ХЭЙАЛА ДОНЭН КЭНЧЛИЙЭ ЧАНАН,

 6. Думан енэр омрумузэ, Кунэш кулэр кунумузэ. Даг бурунэр чэнимизэ, Бу чэн бизим севкимизди…
  Кунлэр кечир омрумуздэн, Кэрпич кэрпич гопур биздэн, hэм даглардан, hэм дузлэрдэн, Отэн бизим севкимизди.
  hэят мэнэм, сэнсэн нашы, Костэрирсэн аддымбашы, Истэмирэм ал гумашы, Кэтэн бизим севкимизди.
  Елдэн кэлэн адэтимиз, Дизимиздэ тагэтимиз, Артыб олса кулфэтимиз, Чэтэн бизим севкимизди !
  Элимиздэ вар икэн чэм, Яхын кэлэ билмэз дэрд, гэм. Билсин, Тэнhа, дуня, алэм, Вэтэн бизим севкимизди!!! … Вэтэн бизим севкимизди!!! …

  Думан енэр омрумузэ, Кунэш кулэр кунумузэ. Даг бурунэр чэнимизэ, Бу чэн бизим севкимизди…
  Кунлэр кечир омрумуздэн, Кэрпич кэрпич гопур биздэн, hэм даглардан, hэм дузлэрдэн, Отэн бизим севкимизди.
  hэят мэнэм, сэнсэн нашы, Костэрирсэн аддымбашы, Истэмирэм ал гумашы, Кэтэн бизим севкимизди.
  Елдэн кэлэн адэтимиз, Дизимиздэ тагэтимиз, Артыб олса кулфэтимиз, Чэтэн бизим севкимизди !
  Элимиздэ вар икэн чэм, Яхын кэлэ билмэз дэрд, гэм. Билсин, Тэнhа, дуня, алэм, Вэтэн бизим севкимизди!!! … Вэтэн бизим севкимизди!!! …

 7. САЛАМ ВЭТЭН!
  Салам ай олмайан Йердэ бэнзэри! Салам ана вэтэн, ай назлы пэри! Салам яраданын ай шаh эсэри, Салам алэмлэрин йагуту, зэри! Салам, дэряларын чичэк, инчиси, Салам, козэллэрин эн биринчиси! Салам умудлэрин севки ярысы, Салам милйонларын урэк ярасы! Салам, ешг евинин баш мэчарасы, Салам йанар одун, гурдун парасы! Салам алэмлэрин hейрэт баласы! Салам инсанлыгын гейрэт галасы!!! Салам hэгигэтин кузку, айнасы, Салам сайсыз, сонсуз даhи анасы! Салам Азэрбайчан, салам вэтэним, Салам вуран урэк, вучудум, тэним! Салам даим йашар Одлар олкэси, Салам hэгигэтин, hагг, даглар сэси! Салам ей hэсрэти чанымы алан, Салам сэнэ гурбан бу Тэнhа балан!

 8. Салам эдалэтин hагг, даглар сэси!

Comments are closed.